Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter beginnen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt (woorden in het enkelvoud geven ook het meervoud aan en andersom):

JIELD: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap JIELD B.V., gevestigd te (5551 HM) Valkenswaard aan de Dopheidebeemd 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66380057;

Product: een door JIELD aan haar Klant geleverd goed, waaronder, doch niet uitsluitend verpakkingsmaterialen;

Dienst: een door JIELD aan haar Klant geleverde dienst;

Klant: de wederpartij van JIELD en de van diens concern deel uitmakende rechtspersonen;

Offerte: een aanbod van JIELD, waaronder, doch niet uitsluitend prijsopgaven en prijslijsten evenals relevante informatie vervat in mailings van JIELD of vermeld op de Website;

Overeenkomst: de afspraken tussen JIELD en de Klant;

Tarieven: door Vervoerders op enig moment gehanteerde tarieven, toeslagen of verzendkosten;

Vervoerder: de door JIELD namens de Klant ingeschakelde vervoerder voor de levering van Diensten of Producten waaronder, doch niet uitsluitend PostNL, DHL en Bpost;

Website : https://jield.nl/ en alle andere websites beheerd door JIELD.

Artikel 2 Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten en/of door JIELD verrichte handelingen, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de Klant.

2.2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een Klant, waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval de Klant eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door JIELD vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze voorwaarden.

2.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door JIELD aan de Klant zijn bevestigd, of wanneer JIELD zich op deze afspraken wil beroepen zonder schriftelijke bevestiging. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door JIELD te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van een (potentiële) Klant geven deze nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

2.4

Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door JIELD zijn te allen tijde toegestaan. De Klant heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat JIELD enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

2.5

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar mocht zijn c.q. verklaard mocht worden of worden vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In dat geval zullen partijen overleggen en zodanig nader overeenkomen dat de betreffende bepaling wordt vervangen door geldige, uitvoerbare en rechtskracht hebbende bepalingen, met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1

Alle Offertes van JIELD zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Klant.

3.2

De Overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor JIELD slechts bindend indien deze schriftelijk door JIELD zijn bevestigd, tenzij JIELD zich er op wenst te beroepen zonder een schriftelijke bevestiging. Op het moment dat de Klant een opdracht aan JIELD verstrekt, stuurt JIELD een (digitale) offerte. De Overeenkomst is eerst dan geldig, indien de offerte digitaal door de Klant is bevestigd of wanneer door JIELD al is aangevangen met de werkzaamheden. Een akkoord per e-mail kan ook volstaan. Op dat moment ontstaat de overeenkomst. Een Overeenkomst kan ook ontstaan doordat de Klant naar aanleiding van de door JIELD verstuurde offerte een ‘purchase order’ aan JIELD verstrekt en deze order door JIELD geaccordeerd wordt. 

3.3

Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van JIELD binden JIELD niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door JIELD zijn bevestigd. Een aanvaarding van een Offerte welke afwijkt van de inhoud van de Offerte, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat JIELD niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de Offerte afwijkt. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat JIELD uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Klant.

3.4

Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van JIELD, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan JIELD verschuldigd is bij een door JIELD geaccepteerde opzegging van de Overeenkomst.

3.5

Kennelijke vergissingen, waaronder, doch niet uitsluitend, druk-, zet- of programmeerfouten, in Offertes of op de Website, ontheffen JIELD van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de Overeenkomst.

3.6
Indien in een Offerte meerdere Producten en/of Diensten worden aangeboden en per (groep) Product(en)/Dienst(en) een prijs wordt genoemd, dan geldt de Offerte slechts als geheel en heeft de Klant niet het recht om slechts een deel van de aangeboden Producten of Diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs, tenzij JIELD daar mee akkoord gaat en de bestelling c.q. opdracht aanvaardt. Offertes gelden alleen voor de specifiek daarin genoemde Producten en/of Diensten en niet voor toekomstige opdrachten, verkopen of leveringen.

3.7

Indien de Overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en JIELD niettemin met instemming van de Klant een aanvang tot uitvoering van de Overeenkomst maakt, zal de inhoud van de Offerte als Overeenkomst gelden. Dit kan ook per e-mail worden vastgelegd. 

3.8

JIELD is tot aan het tijdstip dat levering van de Producten en/of Diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling.

Artikel 4 Registratie en geheimhouding

4.1

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten of Producten af te nemen dient de Klant zich via de Website te registreren. Nadat JIELD de Klant heeft goedgekeurd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail en kan de Klant gebruik maken van de Diensten en kan de Klant Producten afnemen. De werking van artikel 6:227b BW is uitgesloten. De Klant staat er jegens JIELD voor in dat de (tijdens de registratie) door de Klant aan JIELD verstrekt informatie juist en volledig is en voldoet aan de door JIELD voorgeschreven specificaties.

4.2

De Klant is verplicht om geheimhouding te betrachten omtrent de inhoud van Offertes, Overeenkomsten, de door JIELD aan de Klant verstrekte inlogcodes evenals alle correspondentie, informatie, kennis en/of documentatie die betrekking heeft op JIELD, aangeleverd is door JIELD en/of anderszins in het bezit is c.q. ter kennis is gekomen van de Klant in het kader van de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover het vertrouwelijke informatie betreft die (anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de Klant) publiekelijk bekend is of ter zake waarvan JIELD schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gehele of gedeeltelijke opheffing van de geheimhoudingsverplichting.

4.3

De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet gebruiken en/of openbaren, ook niet voor marketing en/of commerciële doeleinden. De Klant behandelt de vertrouwelijke informatie met ten minste dezelfde mate van zorg als welke ze aanwendt voor haar eigen vertrouwelijke gegevens en ze maakt vertrouwelijke informatie alleen kenbaar aan derden en/of haar werknemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het door hen uitvoeren van hun werkzaamheden en niet voordat de Klant aan die derden en/of haar werknemers een aan de in deze algemene voorwaarden vervatte geheimhouding gelijke verplichting heeft opgelegd. De Klant staat er jegens JIELD voor in dat die derden en/of haar werknemers deze geheimhoudingsverplichting blijvend naleven.

4.4

Indien de Klant uit hoofde van een verplichting krachtens de wet, een verbindend voorschrift of krachtens verbindende regelgeving bepaalde informatie openbaar moet maken, zal zij JIELD voorafgaand aan die openbaarmaking tijdig schriftelijk informeren.

4.5

De verplichting tot geheimhouding blijft ook na levering of het eindigen van een Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1

De verplichting van JIELD tot de verlening van Diensten bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de opdracht.

5.2

De opgaven van leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend maar slechts indicatief van aard. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de Klant nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor de klant uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien. JIELD is dus ook nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan JIELD een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. JIELD is bevoegd tot deelleveringen.

5.3

Indien en zodra JIELD door verhindering van de Klant of door enige andere aan de Klant toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de Overeenkomst is JIELD bevoegd om te leveren goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan en is de Klant verplicht om de door JIELD als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden, waaronder ook de kosten verbonden aan opslag.

5.4

Tenzij schriftelijke anders overeengekomen zijn de door JIELD geleverde Producten voor risico van de Klant vanaf het moment van levering.

5.5

De Klant is verplicht om JIELD via de Website in het bezit te stellen van de adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat JIELD deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de Klant van JIELD zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten). De door JIELD opgegeven levertijden zijn indicatief en kwalificeren niet als fatale termijnen. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de Overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat JIELD beschikt over alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens.

5.6

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.

5.7

Hoewel JIELD weinig tot geen zaken uitbesteedt, is JIELD zonder toestemming van de Klant gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden en de hieraan verbonden kosten aan de Klant door te berekenen. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JIELD.

5.8

Elke Overeenkomst houdt de bevoegdheid in van JIELD om derden, waaronder, doch niet uitsluitend Vervoerders in te schakelen en om de Tarieven en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Klant te aanvaarden. JIELD is niet aansprakelijk voor de keuze van deze derden, voor eventuele tekortkomingen van deze derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van JIELD. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

5.9

JIELD is gerechtigd om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen, ten behoeve van onderhoud.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1

Indien de Klant verhuist dan wel het (factuur)adres, e-mailadres en/of andere gegevens van de Klant wijzigen, dan is de Klant verplicht om JIELD hierover tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de wijziging, schriftelijk te informeren.

6.2

De Klant is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de Dienst, alsmede alle door JIELD verlangde gegevens en informatie tijdig mede te delen aan JIELD.

6.3

De Klant is verantwoordelijk voor de apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

6.4

De Klant is verplicht om JIELD alle medewerking te verlenen die dienstbaar is aan of redelijkerwijs nodig is voor de levering van de Dienst of het Product.

Artikel 7 Prijzen en Tarieven

7.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of aangegeven, gelden alle door JIELD op enig moment opgegeven prijzen exclusief btw en andere belastingheffingen of rechten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport- en verzendkosten en verzekeringen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc.

7.2

De prijzen en prijsopgaven van JIELD zijn steeds vrijblijvend en binden JIELD niet. Wijzigingen en fouten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

7.3

De Klant is gehouden tot vergoeding aan JIELD van alle door Vervoerders aan JIELD in rekening gebrachte Tarieven die verband houden met de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend toeslagen en verzendkosten, ook wanneer dit gebeurt na levering of beëindiging van de Overeenkomst.

7.4

De Klant kan via zijn account een claim indienen bij een Vervoerder. JIELD doet haar best om ervoor te zorgen dat de claim van de Klant door de Vervoerder wordt geaccepteerd. JIELD betaalt aan de Klant hetgeen de Vervoerder vergoedt naar aanleiding van een claim. Het door de Klant indienen van een claim, het door de Vervoerder al dan niet accepteren van een claim van een Klant en/of het door de Vervoerder al dan niet betalen van een vergoeding, doet niets af aan de verplichting van de Klant ex artikel 7.3 hierboven en schort deze niet op.

7.5

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de Tarieven.

7.6

Hoewel kostenstijgingen voor JIELD vaak goed zijn in te schatten, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren zijn gewijzigd of indien de tijdsbesteding hoger is uitgevallen dan op voorhand is geprognosticeerd, waaronder, doch niet uitsluitend de in lid 1 van dit artikel bedoelde factoren, daartoe aanleiding geven.

7.7

Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan dertig (30) dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De Klant heeft bij tussentijdse prijswijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat JIELD enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

7.8

Indien de Overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dit leiden tot meerkosten. JIELD informeert de Klant zo spoedig mogelijk over de meerkosten. Het niet (tijdig) melden, laat de verschuldigdheid onverlet. Behoudens wanneer sprake is van een noodgeval, zal JIELD pas een aanvang maken met werkzaamheden die meerkosten met zich meebrengen, nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan.

Artikel 8 Betaling

8.1

Betaling vindt plaats zonder inhoudingen, opschortingen of verrekening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Facturatie geschiedt per veertien (14) dagen achteraf. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Klant direct in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

8.2

Indien JIELD geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de Klant aan JIELD verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van JIELD op de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

8.3

Indien JIELD geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is JIELD bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, totdat betaling is geschied. Indien, zodra en voor zolang de Klant haar betalingsverplichtingen jegens JIELD niet tijdig nakomt, is JIELD gerechtigd om de Klant de toegang tot de Diensten te weigeren.

8.4

Indien JIELD geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de Klant verplicht alle werkelijke kosten aan JIELD te vergoeden die JIELD maakt ter incasso van de openstaande bedragen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):

  1. declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten;
  2. de kosten van faillissementsaanvraag.

8.5

De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. JIELD behoudt zich het recht voor om de imputatieafspraken eenzijdig aan te passen. 

8.6

JIELD zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een Overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen (aanvullende) zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De Klant is alsdan verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is JIELD tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien JIELD redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen. Indien de Klant weigert om aan het door JIELD verlangde te voldoen staat het JIELD vrij om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving.

8.7

De Klant  is in alle gevallen verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van JIELD te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de klant op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de Klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De Klant verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De Klant verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan JIELD om een pandrecht op de roerende zaken en op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Klant te vestigen namens de Klant, ten behoeve van JIELD.

8.8

Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Klant dan meldt de Klant dit binnen 24 uur aan JIELD.

8.9

Indien de Klant niet de eindgebruiker van het door JIELD geleverde is, heeft JIELD het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste drie (3) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.

8.10

Ieder beroep van de Klant op verrekening of opschorting is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij JIELD voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke opschorting of verrekening en de vordering ter zake waarvan wordt opgeschort of waarmee wordt verrekend door JIELD onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend. Een en ander met inachtneming van lid 1 van dit artikel. 

8.11

JIELD kan haar in dit artikel omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Klant gelieerde onderneming, voor enige vordering van JIELD op de Klant en/of een aan de Klant gelieerde onderneming. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot een zelfde groep van ondernemingen behoort.

Artikel 9 Overmacht

9.1

JIELD is nooit aansprakelijk voor door de Klant geleden schade doordat hij niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

9.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van JIELD onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zulks inclusief eventuele garantieverplichtingen, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, epidemische uitbraken, internet- of computerstoringen of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van JIELD of diens leveranciers.

9.3

Wanneer zich een dergelijke overmacht situatie voordoet bij een door JIELD ingeschakelde (rechts)persoon en die zich jegens JIELD op overmacht beroept, zal dit mede als een bij JIELD zelf aanwezige overmacht situatie worden aangemerkt die jegens de Klant kan worden ingeroepen.

9.4

Indien naar het oordeel van JIELD de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft JIELD het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

9.5

Is naar het oordeel van JIELD de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd. Ook is ieder der partijen in geval van een overmacht situatie van blijvende aard, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een beroep op ontbinding in geval van een overmacht situatie van blijvende aard dient per aangetekende brief medegedeeld te worden en met redenen omkleed.

9.6

Voorzover JIELD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JIELD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9.7

Wanneer de uitvoering van een overeenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of ingeval van een overmacht situatie van blijvende aard en door JIELD de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, is JIELD niet gehouden tot vergoeding van schade aan de klant. Het recht op (gedeeltelijke) ontbinding wordt voor de Klant uitgesloten, zolang de overeenkomst nog kan worden nagekomen nadat de overmachtssituatie is beëindigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

De aansprakelijkheid van JIELD – op basis van welke grondslag dan ook – geldt slechts voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en slechts op voorwaarde dat JIELD eerst schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke is gesteld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor JIELD zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien JIELD zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien om wat voor reden dan ook geen dekking wordt verleend door de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van JIELD steeds en in alle gevallen beperkt tot maximaal 25% van het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde c.q. de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.2

JIELD is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde of de uitvoering van de werkzaamheden. JIELD is ook niet aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt doordat de Klant (of derden) de (al dan niet behorend bij het geleverde) instructies van JIELD niet heeft opgevolgd, ongeacht de aard van de schade. JIELD is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website of een Dienst, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. JIELD is nimmer aansprakelijk ter zake ongeautoriseerd gebruik van inlogcodes of storingen of andere tekortkomingen van derden. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is JIELD slechts aansprakelijk indien en voor zover de Klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van JIELD. 

10.3

Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. Voor deze schadeposten dient de Klant zich te verzekeren. Indien en voor zover de Klant enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. JIELD is niet aansprakelijk indien de Klant zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Klant vrijwaart JIELD voor eventuele verhaalsaanspraken van de verzekeraar, op welke grond dan ook. Regres of subrogatie door de verzekeraar van de klant is uitgesloten.

10.4

JIELD is in geen geval aansprakelijk indien de Klant de door JIELD en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. JIELD is eveneens in geen geval aansprakelijk voor schade indien de Klant zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. De Klant vrijwaart JIELD voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.

10.5

Elke vordering van de Klant op JIELD vervalt indien na verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering door de Klant ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen JIELD effectief aanhangig is gemaakt. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Klant schadeclaims schriftelijk aan JIELD te melden, uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken.

10.6

Voor zover derden die JIELD voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle Overeenkomsten met JIELD de bevoegdheid van JIELD in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Klant te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van JIELD voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

10.7

De Klant vrijwaart JIELD tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product, software, webapplicaties, databaseapplicaties of installatie en dat mede bestond uit door JIELD ontwikkelde en/of geleverde diensten, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het in artikel 10.2 bepaalde in de laatste volzin.

10.8

De Klant vrijwaart JIELD ter zake alle kosten, schaden en interesten, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, al dan niet (ook) op de Klant, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, al dan niet bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van het door de Klant geleverde. De Klant is verplicht om zich hiervoor te verzekeren en verzekerd te houden en JIELD op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen. Iedere aansprakelijkheid van JIELD ter zake vorderingen van derden op de Klant is uitgesloten, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

10.9

De Klant vrijwaart JIELD tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen JIELD en de Klant, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Klant blijft.

Artikel 11 Beveiliging

11.1

JIELD is niet gehouden tot het voorzien in (informatie)beveiliging. Indien JIELD op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. JIELD staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan JIELD bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

11.2

De door of vanwege JIELD aan Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. JIELD is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Klant is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.

11.3

Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door JIELD zelf aan Klant is geleverd, dan staat Klant ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. JIELD is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Klant vrijwaart JIELD tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.

11.4

JIELD is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.

11.5

Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.

11.6

JIELD kan aanwijzingen geven aan Klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Klant dergelijke aanwijzingen van JIELD of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is JIELD niet aansprakelijk en vrijwaart Klant JIELD voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

11.7

Het is JIELD steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 12 Back-up

12.1

In beginsel maakt JIELD geen back-ups voor de Klant. Bij het ontbreken van concrete afspraken over het maken van back-ups, blijft de verantwoordelijkheid tot het maken van back-ups dan ook liggen bij de Klant. JIELD aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen met de Klant, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

12.2

Indien de dienstverlening aan Klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van Klant omvat, zal JIELD met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Klant. Zonder concrete afspraken over de bewaartermijn bewaart JIELD de back-up gedurende de bij JIELD gebruikelijke termijn. JIELD zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren. 

12.3

Klant zelf blijft verantwoordelijk voor nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Artikel 13 Klachten

13.1

De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij JIELD daarvan niet binnen acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk kennis heeft gegeven. JIELD is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen.

13.2

Indien en voor zover JIELD vaststelt dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst, zal – naar keuze van JIELD – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Indien en voor zover JIELD vervangende Producten levert, is de Klant verplicht om de gebrekkige Producten onverwijld op zijn kosten aan JIELD te retourneren.

13.3

Klachten met betrekking tot door JIELD verzonden facturen dient de Klant binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan JIELD kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Klant afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.

13.4

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert JIELD nimmer dat het geleverde geschikt is voor een bepaald doel.

Artikel 14 Opschorting, opzegging en ontbinding

14.1

Partijen hebben de mogelijkheid om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

14.2

Indien, zodra en voor zolang de Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens JIELD uit hoofde van een Overeenkomst met JIELD en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is JIELD gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om alle door JIELD als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstderving, te vergoeden. Indien en zodra de Klant in verzuim is, heeft JIELD het recht om de Overeenkomst met de Klant geheel of ten dele te ontbinden.

14.3

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door JIELD alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

14.4

Indien en zodra de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft JIELD het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1

De eigendom van de door JIELD geleverde Producten gaat eerst op de Klant over na volledige betaling door de Klant van al hetgeen hij uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze voorwaarden aan JIELD verschuldigd is.

15.2

JIELD is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de Producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein/magazijn van de Klant. De Klant verleent JIELD hiertoe reeds nu voor

alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht.

15.3

Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

15.4

Het is de Klant toegestaan om de Producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de Klant de Producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens JIELD, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, JIELD in de rechten treedt van de Klant jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van Producten. De Klant draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan JIELD, die deze overdracht hierbij aanvaardt.

15.5

In aanvulling op het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt JIELD zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de Klant geleverde en in eigendom nog aan JIELD toebehorende Producten, tot zekerheid voor de nakoming door de Klant van alle (toekomstige) vorderingen die JIELD, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de Klant. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van JIELD mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan.

15.6

De Klant is verplicht om aan JIELD onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan JIELD toebehorende Producten.

15.7

De Klant is verplicht om de in zijn bezit zijnde Producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing-, waterschade, etc. en JIELD op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1

De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Klant en haar gelieerde ondernemingen geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij JIELD. JIELD heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Klant heeft uitsluitend een (niet-exclusief) gebruiksrecht daarvan.

16.2

De door JIELD aan de Klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de Klant aan zijn financiële verplichtingen jegens JIELD heeft voldaan.

16.3

Het is de Klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van JIELD gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JIELD en onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.5 en 15.6. JIELD is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van JIELD vervaardigde goederen is het bepaalde in dit artikellid van overeenkomstige toepassing.

16.4

De Klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van JIELD, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan JIELD kan worden toegerekend. In dat geval is JIELD niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de Klant.

16.5

Het gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot de door de JIELD ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. De Klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd. De Klant zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JIELD geen enkel recht geldend kunnen doen maken op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model-, of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat toekomt aan JIELD.

16.6

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

16.7

JIELD is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan.

16.8

Indien JIELD een octrooi als bedoeld in artikel 16.7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Klant toestemming aan JIELD vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien JIELD tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 17 Persoonsgegevens & privacy

17.1

De Klant verleent toestemming aan JIELD voor het opslaan van persoonsgegevens en om deze te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht c.q. de dienstverlening en voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: programmatuur verstuurd via de post, e-mail, sms, mobiele applicaties, cookies e.d. De Klant kan zich indien gewenst, op ieder moment afmelden voor het gebruik van persoonsgegevens voor genoemde marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Persoonsgegevens van de Klant zullen enkel gebruikt worden voor de hierboven beschreven doeleinden en kunnen ook worden opgevraagd en ingezien door de persoon in kwestie. Zie ook de privacyverklaring op de website van JIELD: https://jield.nl.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1

Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in de artikelen 4 (geheimhouding), 14 (eigendomsvoorbehoud) en 15 (intellectuele eigendom) van deze voorwaarden verbeurt de Klant, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring noodzakelijk is, ten gunste van JIELD dan wel de rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van JIELD een onmiddellijk opeisbare en niet voor inhouding, opschorting of verrekening vatbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 100 (zegge: honderd euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, voor zover het een doorlopende overtreding is. Zulks onverminderd de rechten van JIELD op schadevergoeding voor zover de schade meer bedraagt dan de totaal verschuldigde boete, het recht op nakoming, het recht om een procedure (waaronder een eventueel kort geding) te voeren, het recht om een gerechtelijk verbod te bewerkstelligen en alle overige haar uit hoofde van de wet toekomende rechten. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente, welke verschuldigd is vanaf de dag dat de boete opeisbaar is.

18.2

Op alle door JIELD verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.3

Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.